λιπαροκρήδεμνος

in λ

COMPOUND: λιπαροκρήδεμνος, –ον
CATEGORIZATION: A [A+N+Suf]
MEANING: ‘with bright head-dress’
ETYMOLOGY: adj. stem λιπαρο- (λιπαρός) oily, shiny with oil + noun root/stem κρηδεμν(ο)- (κρήδεμνον) ‘woman’s head-dress or veil, a kind of mantilla’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. XVIII, 382.
CASE/GENDER/NUMBER: nom. f. (target gender) sg. 
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrīhi
NOTES: