λιπαροπλόκαμος

in λ

COMPOUND: λιπαροπλόκαμος, –ον
CATEGORIZATION: A [A+N+Suf]
MEANING:with glossy locks
ETYMOLOGY: adj. stem λιπαρο- (λιπαρός) oily, shiny with oil + noun root/stem πλοκαμ(ο)- (πλόκαμος) ‘lock or braid of hair’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. XIX, 126.
CASE/GENDER/NUMBER: gen. f. (target gender) sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrīhi
NOTES: