Λυκόφρων

in λ

COMPOUND: Λυκόφρων, -ονος 
CATEGORIZATION: N [N+N+Suf]
MEANING: ‘Lucofron’, ‘wolf-minded’
ETIMOLOGY: noun stem λυκο- (λύκος) ‘wolf’ (cf. Chantraine) + noun stem φρο- (φρήν) ‘midriff, heart, mind’ + noun suf. -ων 
OCCURRENCE: Il. XV, 430.
CASE/GENDER/NUMBER: acc. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrīhi
NOTES: Also adjective