λυσιμελής

in λ

COMPOUND: λυσιμελής, -ές
CATEGORIZATION: A [V+N+Suf]    
MEANING: ‘limb-relaxing
ETYMOLOGY: verbal stem λυσι- (λύω; cfr. aor. ἔλυσα) ‘loosen, of things, unbind, unfasten’ + noun root μελ- (μέλος) ‘limb’ + adj. suf. -ής, -ές
OCCURRENCE: Od. XX, 57; XXIII, 34. 
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg. 
HEADEDNESS: exocentric  
CLASSIFICATION: subordinate (V-argument) – tatpuruṣa (V-governing) 
NOTES: