Λαομέδων

in λ

COMPOUND: Λαομέδων, οντος
CATEGORIZATION: N [N+V+Suf]
MEANING: ‘Laomedon’ (father of Priam, king of Troy)
ETYMOLOGY: noun stem λαο- (λαός) ‘men, people’ + verbal root μέδ- (μέδω) ‘protect, rule over’ + noun suf. -ων
OCCURRENCE Il. V, 269, 640, 649; VI, 23; VII, 453; XX, 236, 237; XXI, 443, 452; XXIII, 348.
CASE: nom. m. sg., gen. sg., dat. sg., acc. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (argument-V) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: also as adj. λαομέδων, οντος ‘ruler of the people’, not in Hom.