Μελανθώ

in μ

COMPOUND: Μελανθώ, -όος
CATEGORIZATION: N [V+N+Suf]
MEANING: ‘Melantho’
ETYMOLOGY: verbal root μελ- (μέλω; μέλομαι) care for, take an interest in‘ + noun root ανθ (ἄνθος) ‘flower’ + noun suf. -ώ
OCCURRENCE: Od. XVIII, 321; XIX, 65.
CASE/GENDER/NUMBER: nom. f. sg., acc. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (V-argument) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: