μεγάθυμος

in μ

COMPOUND: μεγάθυμος, -ον
CATEGORIZATION: A [A+N+Suf]
MEANING: ‘great-hearted’
ETYMOLOGY: adj. rootμέγα- (μέγας) ‘big’ + noun root/stem θυμ(ο)– (θυμός) ‘soul, spirit’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. I, 123, 135; II, 53, 518, 541, 631, 706; IV, 464, 467, 479; V, 25, 27, 102, 235, 335, 534, 547, 565, 577; VI, 145; VIII, 155; IX, 549; X, 205, 509; XI, 294, 459, 732, 744; XII, 373, 379; XIII, 400, 456, 598. 699, 737; XIV, 454; XV, 331, 440, 519; XVI, 286, 488, 571, 594, 818; XVII, 214, 303, 306, 420, 602, 653; XVIII, 226, 335; XIX, 75; XX, 498; XXI, 153; XXIII, 168, 175, 181, 541, 596, 633, 694; Od. III, 189, 364, 366, 423; VII, 16, 62; VIII, 520; XIII, 121; XV, 2, 229, 243; XIX, 180; XXI, 296; XXIV, 57
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., gen. m. sg., acc. m. sg., acc. f. (target gender) sg., voc. m. sg., nom. m. pl., gen. m. pl., acc. m. pl., voc. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: accent shift in compounding