Μελέαγρος

in μ

COMPOUND: Μελέαγρος, -oυ
CATEGORIZATION: N [V+N+Suf]
MEANING: ‘Melèagros’
ETYMOLOGY: verbal stem μέλε- (μέλω; μέλομαι) care for, take an interest in‘ + noun root αγρ– (ἄγρα) ‘hunting, the chase’ + noun suf. -ος
OCCURRENCE: Il. II, 642; IX, 543, 550, 553, 590.
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., acc. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (V-argument) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: uncertain etymology: μέλω ‘care for’ (Kuhnert in Roscher, Myth. Lex.; von Kamptz in Homerische Personennamen) or μέλεος ‘idle, useless’ (Carnoy  in DEMGR, Mühlestein in Homerische Namenstudien)