μελίκρητον

in μ

COMPOUND: μελίκρητον, -ου
CATEGORIZATION: N [N+V+Suf]
MEANING: ‘drink of honey and milk’
ETIMOLOGY: noun stem μελι- (μέλι) ‘honey’ + verbal stem κρη- (κεράννυμι) ‘mix, mingle’ + noun suf. -τον
OCCURRENCE: Od. X, 519; XI, 27.
CASE/GENDER/NUMBER: dat. n. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: