Μενέλαος

in μ

COMPOUND: Μενέλαος, -ου 
CATEGORIZATION: N [V+N]
MEANING: ‘Menelaus’
ETYMOLOGY: verbal stem μενε- (μένω) ‘stand fast; trans. await, expect’ + λαός ‘men, people’
OCCURRENCE: Il. I, 159; II, 408, 586; III, 21, 27, 52, 69, 90, 96, 136, 206, 210, 213, 232, 253, 281, 284, 307, 339, 350, 403, 430, 432, 434, 439, 452, 457; IV, 7, 13, 19, 94, 98, 100, 115, 127, 146, 150, 154, 169, 177, 181, 183, 189, 195, 205, 210, 220; V, 50, 55, 552, 561, 578, 715; VI, 37, 44, 55; VII, 94, 104, 109, 373, 392, 470; VIII, 261; X, 25, 36, 43, 60, 114, 230, 240; XI, 125, 139, 463, 487; XIII, 581, 591, 593, 601, 603, 606, 641; XV, 540, 568; XVI, 311; XVII, 1, 6, 11, 12, 18, 34, 46, 60, 69, 79, 113, 124, 138, 237, 238, 246, 249, 507, 508, 554, 556, 560, 578, 580, 587, 626, 651, 652, 656, 665, 673, 679, 684, 697, 702, 716; XXIII, 293, 355, 401, 422, 438, 515, 516, 522, 529, 566, 576, 588, 597, 600; Od. I, 285; III, 141, 168, 249, 257, 279, 311, 317, 326; IV, 2, 16, 23, 26, 30, 46, 51, 59, 76, 116, 128, 138, 147, 156, 168, 185, 203, 217, 235, 265, 291, 307, 316, 332, 561, 609; VIII, 518; XI, 460; XIII, 414; XIV, 470; XV, 5, 14, 52, 57, 64, 67, 87, 92, 97, 110, 133, 141, 147, 167, 169, 207; XVII, 76, 116, 120, 147; XXIV, 116.
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., gen. sg., dat. sg., acc. sg., voc. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (V-argument) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: