Μενέσθιος

in μ

COMPOUND: Μενέσθιος, -ου
CATEGORIZATION: N [V+V+Suf]
MEANING: ‘Menestheus’
ETIMOLOGY: verbal root μεν- (μένω) ‘stand fast’ + verbal root ἐσθί- (ἐσθίω) ‘eat, devour’ + noun suf. -ος
OCCURRENCE: Il. VII, 9; XV, 331; XVI, 173
CASE/GENDER/NUMBER: acc. m. sg., gen sg. 
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (V-argument) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: