μενεπτόλεμος

in μ

COMPOUND: μενεπτόλεμος, –ον
CATEGORIZATION: A [V+N+Suf]
MEANING: ‘staunch in battle, steadfast’
ETYMOLOGY: verbal stem μενε- (μένω) ‘stand fast; trans. await, expect’ + noun root/stem πτολεμ(ο)- (πτόλεμος = πόλεμος) ‘war, battle’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. II, 740, 749; IV, 395; VI, 29; X, 255; XIII, 693; XIX, 48; XXIII, 836, 844; Od. III, 442.
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., nom. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (V-argument) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: