μενεχάρμης

in μ

COMPOUND: μενεχάρμης, -ου
CATEGORIZATION: N (V+N+Suf)
MEANING: ‘standing fast in battle’
ETYMOLOGY: verbal root μενε- (μένω) ‘stand fast’ + noun root χάρμ- (χάρμη) ‘joy of battle’ + m. noun suf. -ης
OCCURRENCE: Il. IX, 529; XI, 122, 303; XIII, 396; XV, 582; XXIII, 419.
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., acc. sg., nom. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative –  karmadhāraya
NOTES: