μεσσοπαγής

in μ

COMPOUND: μεσσοπαγής, -ές (ep. for μεσοπαγής)
CATEGORIZATION: A [A+V+Suf]
MEANING: ‘fixed up to the middle’
ETIMOLOGY: adj. stem μεσσο– (μέσ(σ)ος) ‘middle’ + verbal root πᾰγ- (πήγνυμι) ‘to make fast’ + adj. suf. -ής, -ές
OCCURRENCE: Il. XXI, 172.

CASE/GENDER/NUMBER: acc. n. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (complement-V) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: