μεταδήμιος

in μ

COMPOUND: μεταδήμιος, -ον
CATEGORIZATION: A [P+N+Suf]
MEANING: ‘among the people’
ETYMOLOGY: μετά ‘in the midst of, among, between’ + noun root  δημ- (δῆμος, -ου) ‘people’ + adj. suf. -ιος, -ιον
OCCURRENCE: Od. VIII, 293; XIII, 46.
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., acc. n. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (P-argument) – tatpuruṣa (P-governing)
NOTES: