μεταδόρπιος

in μ

COMPOUND: μεταδόρπιος, -ον
CATEGORIZATION: A (P+N+Suf)
MEANING: ‘in the middle of supper, during supper’
ETIMOLOGY: μετά ‘in the midst of, among, between’ + noun root δόρπ- (δόρπον) ‘evening meal’ + adj. suf. -ιος, -ιον
OCCURRENCE: Od. IV, 194.
CASE: nom. f. (target gender) sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (P-argument) – tatpuruṣa (P-governing)

NOTES: