μεταπαυσωλή

in μ

COMPOUND: μεταπαυσωλή, -ῆς
CATEGORIZATION: N [P+N]
MEANING:rest between-whiles
ETYMOLOGY: μετά ‘in the midst of, among, between’ + παυσωλή rest’
OCCURRENCE: Il. XIX, 201.
CASE/GENDER/NUMBER: nom. f. sg.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: