μετώπιον

in μ

COMPOUND: μετώπιον, ου
CATEGORIZATION: N [P+N+Suf]
ETYMOLOGY: μετ- (μετά) ‘in the midst of, between, among‘ + noun root ωπ- (ὤψ, ὠπός) ‘eye, face’ + noun suf. –ιον
OCCURRENCE: Il. XI, 95; XVI, 739.
CASE: acc. n. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (P-argument) – tatpuruṣa (P-governing)
NOTES: