μισγάγκεια

in μ

COMPOUND: μισγάγκεια, -ας
CATEGORIZATION: N [V+N+Suf]
MEANING: ‘meeting of glens, meeting of the waters’
ETYMOLOGY: verbal root μισγ- (μίσγω <μίγσκω; cf. root μιγ- of μείγνυμι, μίγνυμι) ‘join, bring together’ + noun root άγκ
(ἄγκος) ‘bend’ + noun suf. -εια
OCCURRENCE: Il. IV, 453.
CASE: acc. f. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION:
subordinate (V-argument) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: