μοιχάγρια

in μ

COMPOUND: μοιχάγρια, -ων
CATEGORIZATION: N [N+V+Suf]
MEANING: ‘fine imposed on one taken in adultery
ETYMOLOGY: noun root μοιχ- (μοιχός) ‘adulterer, paramour’ + verbal root ἀγρ– (ἀγρεύω) ‘catch’ + n. pl. adj. suf. -ια
OCCURRENCE: Od. VIII, 332.
CASE/GENDER/NUMBER: acc. n. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (argument-V) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: