νέηλυς

in ν

COMPOUND: νέηλυς, -υδος
CATEGORIZATION: A [A+V]
MEANING: ‘newcomer’
ETYMOLOGY: adj. stem νε- (νέος) ‘young, new’ + verbal root ηλυ(θ)- (ἤλυθον, ἐλεύσομαι) ‘come’ (cf. Chantraine) + adj. suf. –ς
OCCURRENCE: X, 434, 558.

CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: