Ναυβολίδης

in ν

COMPOUND: Ναυβολίδης, -αο
CATEGORIZATION: N [N+V+Suf]
MEANING: ‘Naubolos’ son’
ETYMOLOGY: noun stem ναυ- (ναῦς, νεώς/νηός) ‘ship’ + verbal root βολ– (βάλλω) ‘push forward or in front‘ + patronymic suf. -ιδης
OCCURRENCE: Il. II, 518; Od. VIII, 116.

CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., gen. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (argument-V) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: N deriv. from Ναύβολος