Ναυσίθοος

in ν

COMPOUND: Ναυσίθοος, -ου
CATEGORIZATION: N [N+A]
MEANING: ‘Nausithous’
ETYMOLOGY: noun case form ναυσί (dat. pl. <ναῦς, νεώς/νηός) ‘ship’ + θοός quick, nimble’
OCCURRENCE: Od. VI, 7; VII, 56, 62, 63; VIII, 565.
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., gen. sg., acc. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (complement-A) – tatpuruṣa (A-governing)
NOTES: case form (dative) as first member (cf. Chantraine)