ναυσικλειτός

in ν

COMPOUND: ναυσικλειτός, ή, όν
CATEGORIZATION: A [N+A]
MEANING: ‘famed for ships, famous by sea’
ETYMOLOGY: noun case form ναυσί (dat. pl. <ναῦς, νεώς/νηός) ‘ship’ + κλειτός ‘renowned, glorious’
OCCURRENCE: Od. VI, 22.
CASE/GENDER/NUMBER: gen. m. sg.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: subordinate (complement-A) – tatpuruṣa (A-governing)
NOTES: case form (dative) as first member (cf. Chantraine); s. ναυσικλυτός