ναυσικλυτός

in ν

COMPOUND: ναυσικλυτός, -όν
CATEGORIZATION: A [N+A]
MEANING: ‘famed for ships, famous by sea’
ETYMOLOGY: noun case form ναυσί (dat. pl. <ναῦς, νεώς/νηός) ‘ship’ + κλυτός ‘renowned, glorious’
OCCURRENCE: Od. VII, 39; VIII, 191, 369; XIII, 166; XV, 415; XVI, 227.
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. pl.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: subordinate (complement-A) – tatpuruṣa (A-governing) 
NOTES: case form (dative) as first member (cf. Chantraine); s. ναυσικλειτός