ναύλοχος

in ν

COMPOUND: ναύλοχος, –ον
CATEGORIZATION: A [N+N+Suf]
MEANING: ‘affording a safe anchorage’
ETYMOLOGY: noun stem ναυ- (ναῦς, νεώς/νηός) ‘ship’ + noun root/stem λόχ(ο)- ‘ambush, i.e. place for lying in wait‘ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Od. IV, 846; X, 141.

CASE/GENDER/NUMBER: acc. m. sg., nom. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (argument-N) – tatpuruṣa (N-governing)
NOTES: