νεοπενθής

in ν

COMPOUND: νεοπενθής, ές, 
CATEGORIZATION: A [A+N+Suf] 
MEANING: ‘in new sorrow, fresh-mourning’ 
ETYMOLOGY: adj. stem νεο- (νέος) ‘new, young’ + noun root πένθ- (πένθος) ‘grief, sorrow, mourning’ + adj. suf. -ής, -ές
OCCURRENCE: Od. XI, 39.
CASE/GENDER/NUMBER: acc. n. pl.
HEADEDNESS: exocentric 
CLASSIFICATION: determinative –  karmadhāraya
NOTES: