νεφεληγερέτα

in ν

COMPOUND: νεφεληγερέτα, -αο
CATEGORIZATION: N [N+V+Suf] 
MEANING: ‘cloud-gatherer’
ETYMOLOGY: noun root νεφέλ- (νεφέλη) ‘cloud’ + verbal root ἠγερ- (ἀγείρω) ‘to gather together’ + m. noun suf. -τα (epic for -της)
OCCURRENCE: Il. I, 511, 517, 560; IV, 30, V, 631, 736, 764, 888; VII, 280, 454; VIII, 38, 387, 469; X, 552; XI, 318; XIV, 293, 312, 341; XV, 154, 220; XVI, 666; XVII, 198; XX, 10, 19, 215; XXI, 499; XXII, 182; XXIV, 64; Od. I, 63, V, 21; IX, 67; XII, 313, 384; XIII, 139, 153; XXIV, 477.
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., gen. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (argument-V) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: lengthening -α- > -η- in compounding; epith. of Zeus; ep. for νεφεληγερέτης, -ου