νεόδαρτος

in ν

COMPOUND: νεόδαρτος, ον
CATEGORIZATION: A [A+V+Suf]
MEANING: ‘newly stripped off’
ETYMOLOGY: adj. stem νεο- (νέος) ‘young, new’ + verbal root δαρ-  (δέρω) ‘skin, flay’ + adj. suf. -τος, -τον
OCCURRENCE: Od. IV, 437; XXII, 363.
CASE: nom. n. sg., nom. n. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: