νεόσμηκτος

in ν

COMPOUND: νεόσμηκτος, -ον
CATEGORIZATION: A [A+V+Suf]
MEANING: ‘newly cleaned’
ETYMOLOGY: adj. stem νεο- (νέος) ‘young, new’ + verbal root σμηκ- (σμήχω) ‘clear off’ + adj. suf. -τος, -τον
OCCURRENCE: Il. XIII, 342.
CASE/GENDER/NUMBER: gen. m. pl. 
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: