ξεινοδόκος

in ξ

COMPOUND: ξεινοδόκος, ου
CATEGORIZATION: A [A/N+V+Suf]
MEANING: ‘guest-receiving, hospitable’
ETYMOLOGY: adj./noun stem ξεῖνο- (ξεῖνος, ion. for ξένος) ‘guest-friend, stranger’ + verbal root δοκ- (δέχομαι) ‘take, accept, receive’ + adj. suf. -ος
OCCURRENCE: Il. III, 354; Od. VIII, 210, 543; XV, 55, 70; XVIII, 64.
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg., gen. m. sg., dat. m. sg., acc. m. sg., nom. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (V-argument) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: