Οἰδιπόδης

in ο

COMPOUND: Οἰδιπόδης, -ου (Homeric form for Οἰδίπους, -οδος)
CATEGORIZATION: N [A+N+Suf]
MEANING: ‘Oedipus’
ETIMOLOGY: οἰδι- (compositional form of adjectival meaning, cp. κυδι- to κυδρός ‘glorious’) ‘swollen’ + πούς, ποδός ‘foot’ + noun suf. -ης, -ου
OCCURRENCE: Il. XXIII, 679; Od. XI, 271;  
CASE/GENDER/NUMBER: gen. m. sg. (-οδαο)
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrīhi
NOTES: linking element -ι-