οἰνοπληθής

in ο

COMPOUND: οἰνοπληθής, -ές 
CATEGORIZATION:
MEANING: ‘abounding in wine’
ETIMOLOGY: οἰνο- (οἶνος, -ου) ‘wine’ + -πληθ- (πλῆθος , εος) ‘great quantity’ + adj. suf. -ης, -ες
OCCURRENCE: Od. XV, 406
CASE/GENDER/NUMBER: nom. f. (target gender) sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrīhi
NOTES: