Οἰνόμαος

in ο

COMPOUND: Οἰνόμαος, -ου
CATEGORIZATION: N [N+V+Suf]
MEANING: ‘Oenomaus’
ETYMOLOGY: noun stem Οἰνο- (οἶνος) ‘wine’ + verbal root μα- (μαίομαι) ‘seek after, seek for’ + noun suf. -ος, -ου
OCCURRENCE: Il. XII, 140
CASE/GENDER/NUMBER: acc. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (argument-V) – tatpuruṣa (V-governing) 
NOTES: uncertain etymology