οὐδενόσωρος

in ο

COMPOUND: οὐδενόσωρος, –ον
CATEGORIZATION: A [A+N+Suf]
MEANING: ‘worth no notice or regard
ETYMOLOGY: οὐδενόσ- (gen. of οὐδείς, οὐδεμία, οὐδέν) ‘not one, i.e. no one, none‘ + noun root ωρ- (ὤρα, -ας) ‘care, concern’ + adj. suf. –ος, –ον
OCCURRENCE: Il. VIII, 178
CASE/GENDER/NUMBER: acc. n. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (complement-N) – tatpuruṣa (N-govering)
NOTES: