οὐλοκάρηνος

in ο

COMPOUND: οὐλοκάρηνος, –ον
CATEGORIZATION: A [A+N+Suf]
MEANING:with crisp, curling hair
ETYMOLOGY: οὖλ-ος, –η, –ονwoolly, of thick, fleecy wool‘ + κάρην-ον, τό ‘head’ + adj suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Od. XIX, 246
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrῑhi
NOTES: