οὐρανομήκης

in ο

COMPOUND: οὐρανομήκης, ες
CATEGORIZATION: A (N+N+Suf.)
MEANING: ‘high as heaven, shooting up to heaven’
ETIMOLOGY: οὐρανός ‘heaven’ + μῆκος ‘height’ + adj. suf.  -ης , -ες
OCCURRENCE Od. V, 239
CASE: nom. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: possessive (bahuvrihi)
NOTES: