πάναγρος

in π

COMPOUND: πάναγρος, -ον
CATEGORIZATION: A [A+V+Suf]
MEANING: ‘catching all’
ETYMOLOGY: adj. stem πάν- (πᾶς, πᾶσα, πᾶν) ‘all’ + verbal root αγρ- (ἀγείρω) ‘to bring together, gather together’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. V, 487
CASE: gen. n. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: subordinative (argument-V) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: