Πάνδοκος

in π

COMPOUND: Πάνδοκος, -ου
CATEGORIZATION: N [A+V+Suf] 
MEANING: ‘Pandocus’
ETYMOLOGY: adj. stem παν- (πᾶς, πᾶσα, πᾶν) ‘all’ + verbal root δοk- (δέχ-ομαι, ion. δέκ-ομαι) ‘take, accept, receive’ + noun suf. -ος
OCCURRENCE: Il. XI, 49.
CASE/GENDER/NUMBER: acc. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric                
CLASSIFICATION: subordinate (argument-V) – tatpuruṣa (V-governing)
NOTES: