Πάτροκλος

in π

COMPOUND: Πάτροκλος, -ου (which has also obl. cases from Πατροκλής)
CATEGORIZATION: N [N+N+Suf]
MEANING: ‘Patroclus’
ETYMOLOGY: noun stem πατρο- (πατήρ, πατρός) ‘father’ + noun root κλ(εϜ)- (κλέος) ‘good report, fame’ + noun suf. -ος
OCCURRENCE: Il. I, 337, 345; VIII, 476; IX, 190, 195, 201, 205, 216, 220, 620, 658, 666; XI, 602, 611, 616, 644, 647, 807, 823; XV, 65, 390; XVI, 2, 7, 11, 20, 49, 80, 125, 126, 130, 219, 257, 268, 284, 291, 372, 377, 394, 420, 427, 434, 452, 460, 463, 478, 480, 490, 543, 554, 581, 584, 647, 684, 693, 699, 703, 707, 710, 724, 732, 733, 744, 754, 760, 763, 783, 787, 812, 815, 816, 818, 830, 839, 843, 859; XVII, 2, 6, 10, 15, 80, 92, 113, 120, 125, 137, 159, 182, 187, 229, 341, 355, 379, 400, 402, 477, 543, 564, 574, 665, 670, 690, 706; XVIII, 20, 28, 81, 93, 102, 151, 171, 179, 195, 232, 315, 333, 345, 355, 451; XIX, 4, 38, 283, 287, 302, 403, 412; XXI, 28, 100, 107, 134; XXII, 323, 387; XXIII, 9, 19, 45, 65, 105, 126, 134, 151, 179, 192, 211, 221, 239, 619, 747, 776, 800; XXIV, 6, 512, 575, 592, 756; Od. III, 110; XI, 468; XXIV, 16, 77, 79.
CASE: nom. m. sg., gen. sg., dat. sg., acc. sg., voc. sg.  
HEADEDNESS: endocentric (right-headed) / exocentric
CLASSIFICATION: subordinate (argument-N) – tatpuruṣa (N-governing) / determinative – bahuvrῑhi 
NOTES: