πανομφαῖος

in π

COMPOUND: πανομφαῖος, -ου
CATEGORIZATION: Α [Α+N+Suf]
MEANING:sender of ominous voices, author of divination
ETYMOLOGY: adj. stem παν- (πᾶς, πᾶσα, πᾶν)all, the whole‘ + noun root ὀμφ- (ὀμφή, -ῆς) ‘voice’ +  adj. suf. -αιος
OCCURRENCE: Il. VIII, 250
CASE/GENDEER/NUMBER: dat. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: