πανάπαλος

in π

COMPOUND: πανάπαλος, -ον
CATEGORIZATION: A [A+A]
MEANING: ‘all-tender or delicate’ 
ETYMOLOGY: adj. stem παν- (πᾶς, πᾶσα, πᾶν) ‘all’ +  ἀπαλός, -ή, -όν ‘soft to the touch, tender’
OCCURRENCE: Od. XIII, 223.
CASE/GENDER/NUMBER: dat. m. sg.
HEADEDNESS: endocentric (right-headed)
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: accent shift in compounding