παναώριος

in π

COMPOUND: παναώριος, -ον  
CATEGORIZATION: A [A+A]
MEANING: ‘doomed to an untimely end’
ETYMOLOGY: adj. stem παν- (πᾶς, πᾶσα, πᾶν) ‘all’+ root noun αώρ- (ἀώριος, -α, -ον, ‘untimely, unseasonable’, = ἄωρος > ἀ privativum + ὥρα ‘season’ + adj. suf. -ιος, -ιον)
OCCURRENCE: Il. XXIV, 540.
CASE/GENDER/NUMBER: acc. m. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: