πανδήμιος

in π

COMPOUND: πανδήμιος, –ου
CATEGORIZATION: N [A+N+Suf.]
MEANING: ‘vagabond’
ETYMOLOGY: adj. stem παν- (πᾶς, πᾶσα, πᾶν) ‘all’+ root noun δήμ– (δῆμος, ου) ‘folk’ + adj. suf. -ιος, -ιον 
OCCURRENCE: Od. XVIII, 1
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg. 
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: