πανημέριος

in π

COMPOUND: πανημέριος, –α, –ον
CATEGORIZATION: A [A+N+Suf]
MEANING: ‘all day long’
ETYMOLOGY: adj. stem παν- (πᾶς, πᾶσα, πᾶν) ‘all; the whole‘ + noun root ἡμέρ- (ἡμέρα) ‘day’ + adj. suf. -ιος, -α, -ον
OCCURRENCE: Il. I, 472; II, 385; XI, 279; XVII, 180, 384; XVIII, 209; XIX, 168; Od. III, 486; IV, 356; XI, 11; XII, 24; XV, 184;
CASE: nom. m. sg., nom. f. sg., gen. f. sg., acc. n. sg. (adv.), nom. m. pl., dat. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: second member ἡμέριος, -ον ‘lasting but a day‘ is attested in post-homeric literature