πανθυμαδόν

in π

COMPOUND: πανθυμαδόν 
CATEGORIZATION: Adv [A+N+Suf]
MEANING: ‘with all spirit’
ETYMOLOGY: adj. stem παν- (πᾶς, πᾶσα, πᾶν) ‘all; the whole’ +  noun steam θυμό-(θυμός –ου) ‘spirit’ + suf. 
OCCURRENCE: Od. XVIII 33
CASE/GENDER/NUMBER: acc. n. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: