πανόψιος

in π

COMPOUND: πανόψιος, -ον
CATEGORIZATION: A [A+N+Suf]
MEANING: ‘all-seen, in the sight of all’
ETYMOLOGY: adj. stem παν- (πᾶς, πᾶσα, πᾶν) ‘all, every, whole’ + noun stem οψι- (ὄψις) ‘vision, sight’ + adj. suf. -ος, -ον
OCCURRENCE: Il. XXI, 397.
CASE/GENDER/NUMBER: acc. n. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: attributive – bahuvrīhi
NOTES: