πανύστατος

in π

COMPOUND: πανύστατος, -η, -ον
CATEGORIZATION: A [A+A]
MEANING: ‘last of all’
ETYMOLOGY: adj. stem παν- (πᾶς, πᾶσα, πάν) ‘all, whole’ + ὕστατος, -η. -ον ‘last’
OCCURRENCE: Il. XXIII, 532, 547; Od. IX, 452.
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. sg.
HEADEDNESS: endocentric – right-headed
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: