παράκοιτις

in π

COMPOUND: παράκοιτις, -ιος
CATEGORIZATION: N [P+N+Suf]
MEANING: ‘a wife, spouse’ 
ETYMOLOGY: παρά ‘beside’ + noun root κοιτ- (κοίτη) ‘bedstead, marriage-bed’ (< κεῖμαι ‘lie’) + noun suf. -ις
OCCURRENCE: Il. III, 53; IV, 60; IX, 590; XIV, 346; XVIII, 184; 365; XXI, 479; XXIV, 60; Od. III, 381, 451; IV, 228; XI 298, 305, 580; XV, 26; XXI, 158; XXIII, 92.
CASE/GENDER/NUMBER: nom. f. sg., dat. sg., acc. sg.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – bahuvrīhi
NOTES: