παραιβάτης

in π

COMPOUND: παραιβάτης, -ου
CATEGORIZATION: N [P+V+Suf]
MEANING: ‘one who stands beside’, ‘the warrior or combatant who stands beside the charioteer’
ETYMOLOGY: παραι- (παρά) ‘beside’ + verbal root βα- (βαίνω) ‘walk’, ‘step’ + noun suf. -της, -του
OCCURRENCE: Il. XXIII, 132
CASE/GENDER/NUMBER: nom. m. pl.
HEADEDNESS: exocentric
CLASSIFICATION: determinative – karmadhāraya
NOTES: παραι- Ep. and early Attic form for παρα-